fredag 30. oktober 2009

DKL103 - Erfaring i vurderingspraksis

Øvingsopgave uke 44 - Min erfaring i vurderingspraksis.

På min skole, teknisk fagskole, har vi mappevurdering og underveisevaluering. Tidligere var det tidsavgrenset prøver og karaktervurdering som var evalueringsformen.

Mappevurdering har den fordelen at jeg som lærer kan veilede ved å gi faglige tilbakemeldinger på hver innlevering.

Fokus blir da faget og mine kommentarer og ikke hvilke karakter/antall poeng eller hvilke prosent de forskjellige studentene fikk. Det gjør også at jeg vet bedre hvor de forskjellige studentene er i den faglige utviklingen. Det blir også lettere å følge opp de du mener trenger nærmere oppfølging.

Det som også hører med i en mappevurdering er mappesamtaler. Vi har valgt minimum 2 samtaler i faget. I praksis blir det en samtale midtveis og en på slutten, hvor også den avsluttende karakteren fastsettes. Utfordringen blir da å gjøre den på en måte som ikke går utover den undervisningstiden du har i faget.

Etter å ha praktisert mappevurdering i 4 år, vil jeg ikke tilbake til karaktervurdering. Studenter som tidligere har erfaring med karaktervurdering liker også denne evalueringsformen bedre. Her er en link til en god blogg om dette tema og hvor dette var et tema på skolen: Klikk her.

DKL103 - Digital kompetanse og vurdering.1

Her har jeg plukket ut et kompetansemål fra Kompetanseløftet (UFD,2006) i faget norsk for 7-årstrinn og punktet: "bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster".

Å kunne vurdere innlæringsmål kan virke tidkrevende, noe jeg har erfart etter dette.

I følge Bloom's taksonomi for innlæringsmål for kunnskaper (på det kognitive nivå) har jeg kommet frem til følgende:


Under middels

Middels

Over middels

  • Skjelne mellom ulike digitale skriveverktøy

  • Å forklare forskjeller mellom ulike digitale skriveverktøy
  • Å kunne sammenligne de ulike digitale skriveverktøy

  • Å kunne forklare forskjeller mellom noen digitale skriveverktøy

  • Å kunne vurdere betydningen av å bruke de forskjellige digitale verktøy

  • Å kunne finne justering av skriftstørrelse i et digitalt skriveverktøy

  • Å kunne kombinere ulike digitale skriveverktøy

  • Å kunne forklare bruken av ett digitalt verktøy

  • Å kunne kombinere forskjellige skriftsegenskaper i et digitalt verktøy

lørdag 17. oktober 2009

DKL101 - Bildebehandling

Min utfordring her er å ta bilder av forskjellige motiv med lyssetting fra forskjellige vinkler, motiv som er nært og lengre unna. Spesielt med fokus på entredjedels regelen. Se forklaring her. Her er også en blogg som omtaler dette temaet "Rule of thirds", klikk her.
Vanlig bruk av kamera i dag er i hovedsak å "knipse" bilder og da er det greit å vite at en kan kombinere det med å ta gode bilder. Kunnskaper rundt justering av blender og lukkerhastighet er ikke tilstede for den vanlige "knipser". Det er i de aller fleste tilfeller nok å vite hvordan tvinge blitzen på ved motlys. Autovalget på kameraet tar seg av resten.

Her har vi to bilder med forskjellige resultat. Å ta bilder i motlys kan fort resultere i at motivet lett kan bli for mørkt da den automatiske blenderen
leser det totale lysinntrykket av bildet.
I dette tilfellet ser vi to forskjellige blenderåpninger. Det til høyre har større blenderåpning enn bildet til venstre.
Med litt godvilje kan vi også se at motivet er plassert i en tredjedels-regelen av bildet.

Nå skal vi se på bilder som er beskjært i Picasa. Målet er hvordan bildets størrelse i forhold til motivet vil påvirke vårt inntrykk av selve bildet. Her er motivet plassert i midten.
Uff, dette verktøyet er ikke spesielt godt når det gjelder å håndtere bilder!

fredag 2. oktober 2009

DKL103 - Hvordan blir elevenes erfaringer i media ivaretatt i læreplanen?

Øvingsoppgave 1:
Har de tenkt over dette i dykkar fag? Sjekk kva slags fokus læreplanen i dine fag har på digital kompetanse - er det eit kritisk eller kreativt fokus?

I følge læreplan for videregående skole, kunnskapsløftet/grep, under kompetansemål for språklæring finner vi blant annet: "bruke et bredt utvalg digitale og andre hjelpemidler, inkludert ettspråklige ordbøker, på en selvstendig måte". Videre finner vi under kommunikasjon: "produsere tekster med sammensatt innhold i digitale medier" og "velge et tverrfaglig fordypningsemne innenfor eget programområde og presentere dette"
Det er tydelig at bruk av media og digitale kunnskaper i undervisningen ikke har den fokus i læreplanen som forventet i vårt raske utviklende mediesamfunn. Her bør det være delmål som gir mer konkrete mål i digitale ferdigheter og -kunnskaper. Ved evaluering av fag bør det også inngå kompetanse i bruk av blant annet tekstredigeringsverktøy. Sammen bør dette være grunnlag for den samlede evaluering i faget.

Øvingsoppgave 2:
Tenk gjennom korleis dette er på din skule og i ditt kollegium. Opnar ein for å trekkje elevane sin mediekultur inn i undervisninga? På kva måtar? Kva sett grenser for å få til dette?

På min skole, teknisk fagskole, er bruk av IKT nevnt som et overordnet krav og inngår ikke som delmål i de forskjellige fag. Likefullt, gjør flere av oss lærere også en vurdering av presentasjonen av oppgaveinnleveringen i tillegg til det faglige innholdet.